> Uitvoeringskader_ecologie

Binnen de gemeente Overbetuwe is natuur en landschap een belangrijk beleidsterrein. Naast de wettelijke verplichtingen vanuit landelijke of provinciale wet- en regelgeving is eigen beleid ontwikkeld met onder andere de opstelling van een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het element ecologie komt in diverse thema's in het LOP ter sprake. Het uitwerkingsniveau in het LOP is echter op hoofdlijnen. Het doel van dit project is verdieping, actualisatie en verscherping van het ecologisch uitvoeringskader. Met de resultaten van dit project kunnen in een later stadium verdere detailuitwerkingen op wijkniveau plaatsvinden. Daarnaast geeft het richting en sturing aan de gemeentelijke ecologische advisering.

Loo Plan analyseert voor dit project alle landschappelijke gegevens variërend van beschermde flora en fauna en landschapselementen tot gegevens van vrijwilligersgroepen. Daarnaast wordt in het juiste seizoen een uitgebreide veldinventarisatie uitgevoerd.

Het uitvoeringskader ecologie levert een bijdrage aan:

  • Het verhogen van de biodiversiteit door optimalisatie van de effecten van de financiële inspanning.
  • Het verbinden, versterken en vergroten van ecologisch waardevolle gebieden.
  • Het vergroten van de natuurbeleving.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke