Projecten > Inventarisaties

Nagenoeg alle inventarisaties die worden uitgevoerd, worden direct in een mobiel GIS opgenomen en later op kantoor uitgewerkt. Veel inventarisaties worden verricht als onderdeel van de opstelling van een beheerplan of subsidieaanvragen functieverandering. 

Inventarisatie beschermde natuurwaarden N200 2017
Broedvogelinventarisatie vanuit de kano langs de Linge 2015-2016
Inventarisatie beschermde soorten Amersfoort 2014
Ondersteuning inventarisatie Ff-wet Rijkswaterstaat Limburg 2014
Inventarisatie omvormingsmogelijkheden huidige grasvakken en bermen gemeente Aalten. 2013
Inventarisatie beschermde soorten Flora- en faunawet in het openbaar groen van de Gemeente Rheden 2013
Nulmeting Monitoring Landschapselementen in het Cultuurlandschap voor de Provincie Zuid-Holland 2012
Inventarisatie bermen buitengebied Leusden 2006-2007
Nulmeting van ruim 5000 bomen Gemeente Noordwijkerhout 2007
Inventarisatie bermen en groenvoorzieningen Gemeente Rheden 2006
Inventarisatie mate van vergrassing Rozendaalse veld en Rozendaalse Zand Gemeente Rheden 2005