Wet natuurbescherming > Natuurtoets

Natuurtoets

Bij een natuurtoets worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als bij de quickscan. Daarnaast wordt beoordeeld of de voorgenomen ingrepen invloed kunnen hebben op de in de omgeving aanwezige beschermde gebieden. Het gaat hierbij zowel om directe invloed, zoals het aanbrengen van felle verlichting boven een nieuw voetbalveld, als indirecte verstoring door bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater.
 

Er is geen harde grens tussen wanneer een quickscan en wanneer een natuurtoets moet worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de ingreep en de ligging kijken wij naar de mogelijke effecten als een beschermd gebied (staatsnatuurmonument, Natura 2000, Vogel- en Habitatrichtlijn) op minder dan 500 meter van het plangebied ligt.
 

Contactpersoon: drs. Bart Wouters