Wet natuurbescherming > Generieke aanpak natuur

Soortenbescherming

Sommige dieren en plantensoorten in Nederland zijn op Europees niveau beschermd. Door deze strikte bescherming kan het lastig zijn een vergunning te krijgen voor bouw, sloop of ontwikkeling van een gebied. Het proces van inventarisatie, nader onderzoek en ontheffingsaanvraag heeft vaak een lange doorlooptijd (gemiddeld 1,5 jaar).
De generieke aanpak natuur kan in deze gevallen een uitkomst bieden.

Bij de generieke aanpak natuur wordt de aanwezigheid van beschermde soorten in kaart gebracht. Zo kan goed bekeken worden welke rol het projectgebied (dat vaak een deel van een gemeente beslaat) speelt. Bij de uitvoering van de aanpak kunnen veel partijen betrokken worden: de gemeente zelf, initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Enkele voorbeelden op een rijtje:

  • De uiteindelijke kosten van een generieke aanpak zijn in verhouding lager dan meerdere kleine onderzoeken.
  • Snellere doorlooptijd van projecten.
  • Inzicht in populatie op groter gebied, waardoor effecten van kleine ingrepen beter beoordeeld kunnen worden.
  • De soortenbescherming in een gemeente is jarenlang geborgd.

Loo Plan biedt een totaaloplossing waarbij we het hele proces (onderzoek, rapportage, aanvraag) voor u uit handen nemen.

Meer weten? Bel 026-3514174 en vraag naar Marko Sinke.