Groen in de stad > Ecologie in de stad


Ecologische verbindingszone

In veel gemeenten heeft het groen in de openbare ruimte een recreatieve functie. Naast recreatie en aankleding liggen er in het groen juist ook veel kansen voor natuur. Door functies te combineren ontstaat een groene dooradering binnen de gemeente die voor mens en dier interessant is.

Met een goed beeld van wat er vanuit natuur en landschap wenselijk is, worden potenties en knelpunten in een gebied in kaart gebracht.
Op basis hiervan komen voorstellen voor optimalisatie.

Vaak kunnen maatregelen meeliften met civieltechnische werken. Hierdoor worden aanlegkosten geminimaliseerd. Bovendien kunnen beheerkosten verlaagd worden door ecologisch kansrijke plekken in te richten als verbindingszone.

Met de brede expertise van Loo Plan kunt u zowel de inventarisaties, analyse als planopstelling aan ons toe vertrouwen. Voor het gehele proces één aanspreekpunt.

Enkele voorbeeldprojecten:

  • Analyse ecologische verbindingszones Alkmaar
  • Ecologisch uitvoeringskader gemeente Overbetuwe
  • Stedelijke onderhoudsplannen Waterschap Vallei en Veluwe
  • Uitwerking ecologische verbindingszone gemeente Amersfoort